SIMON BLAU
Black to white to black 2022
acrylic on board
40 × 50 cm